Felhívta a zsinati tagok figyelmét: a bizalomból elnyert tisztséggel felelősség jár. „Valóban sok negatívumot lehet egyházunk jelenlegi állapotával kapcsolatban megállapítani, de most az ígéretre figyeljünk" – mondta. 

A Zsinat lelkészi elnöke a jövőről beszélt – reformatus.hu

A XIV. Zsinat második ülésén az egyházi törvényeknek megfelelően a különböző testületek személyi felelősei, illetve a szakbizottságok kerültek megválasztásra. A megválasztott személyekről, testületekről részben megjelentek információk, ami pedig nem került még nyilvánosságra, a zsinati közlönyben közlésre kerül. Nem is a személyek érdekesek, hiszen az arányosság elve alapján a négy kerület mindenhol képviselteti magát, joggal bízhatunk abban, hogy a megfelelő személyeket jelölték a kerületek az illetékes bizottságokba.  A választások rendjén a törvényességnek nemcsak a látszatára ügyelt az új zsinati elnökség, hanem az időre tekintet nélkül aprólékosan vállalta a látszaton túlmenően is a törvényesség betartását. A formalitásokon és jogi konstrukciókon túl azonban kettős tendencia volt érezhető. Az egyiket az új zsinati elnökség képviselte, aki három súlypontot jelölt meg, nevezetesen: tanítás, törvényhozás és képviselet. Részben nem újdonság, már előzményei voltak az első alakuló ülésen is. A törvényből eredeztethető következmények vagy feladatok ezek. Ugyanakkor, ami érdekessé lesz, lehet a jövőben a testületek, bizottságok, illetve a zsinat, mint választott és közvetlen megbízással rendelkező küldöttek összességének, azaz a közvetlen mandátum hordozóinak súlya a későbbi döntéshozatalban.

A hatékonyság, a közvetlen reagálási lehetőség szükségessé tenné a központosítottabb struktúrát. Jogos igény. Ugyanakkor nagyfokú bizalmat igényelne és egyfajta átláthatóságot vagy ellenőrizhetőséget az átláthatóság révén. Egy kicsit még zsigerileg mindig idegenkedünk ettől a történelmi tapasztalatok okán. A széleskörű testületi döntések idő és türelemigényesek, ugyanakkor a legitimációjuk mélyebb és elfogadottabb. A jelenlegi ülésezési struktúrában a koncentráltabb érdekérvényesítésnek van jogosultsága úgy, hogy a közvetlenül választott mandátumok is a maguk helyén megfelelő súllyal esnek latba a döntéshozatal folyamatában. S nemcsak végső legitimációs igenlésre kellenek.

A másik tendencia a korábbi zsinati apparátus egy részének oldaláról volt tapasztalható, akik az új, felvázolt struktúrába nem kívántak részt venni. Így távoztak vagy távozni fognak tisztségükből. Mivel a struktúra, annak hatékonysága, illetve a létszámból eredeztethető közegyházi anyagi teher eddig is rejtelmes volt az egyházi közvélemény előtt, nem tudni, hogy milyen hatással lesz ez a zsinati háttérmunkára. Bár ha a testületek és szakbizottságok, illetve a zsinati tagok eddigi munkájára gondolunk – a törvény nevesíti, hogy a zsinat választott tagjai munkájukat anyagi juttatás nélkül, Isten dicsőségére végzik! -, akkor a feladatok hatékony megoldása, és itt a hatékonyság úgy anyagi, mint szellemi vonatkozásban értendő, nos, a feladatok hatékony megoldása felől aligha lehetnek kétségek. Ugyanis az egyházban többnyire még mindig létezik az a fajta felelősségtudat, amely a közösségért tenni akar és ezért áldozatot is vállal. Ilyen értelemben az áldozatvállalásnak ez a fajta erősítése pozitívumként is értelmezhető. „A bizalomból elnyert tisztség felelősséggel jár”!

A tisztségeikből leköszönők között a zsinati tanácsos és a zsinati jogtanácsos vallott az egyházhoz, illetve eddigi munkájukhoz kapcsolódó érzelmeikről. A személyesen túl két jellemzőjét érdemes említeni ezeknek a rövid megnyilatkozásoknak: méltóságteljesek és egyház hűek voltak. Olyanok, amik nem elfedték az emberit – ami nyilvánvalóan más, disztingváltabb és érintettebb -, hanem felülírták: fölébe emelkedett az egyháztudat, a református egyház szeretete.

Így van ez jól. Mert sorsok összefonódhatnak, hol szorosabban, hol lazábban, egzisztenciálisan kötődve vagy épp attól függetlenedve, de a magyar református anyaszentegyház mindannyiunk otthona. Jelenünk és jövőnk.

Isten igéretének letéteményese Jézus Krisztusban.

Hozzászólások