A Magyar Református Egyház Közös Zsinata ma, a régiek megfontolását továbbra is elfogadva újra megerősítette ezt a Hitvallást.

Ünnepi Nyilatkozat - reformacio.ma

Formailag „csak” annyi történt, hogy a Magyar Református Egyház, tehát a magyar reformátusok teljes közössége határokon innen és túl, elfogadta a Második Helvét Hitvallás új fordítását. Formailag tehát úgy tűnhet, mintha csak azért kellett volna újra „elővenni” a Második Helvét Hitvallást, mert elkészült az új szöveg, és ezért szükséges az újbóli elfogadás. Meg kellett egyezni az új szövegben. Ám valójában ennél sokkal több történt. A Második Helvét Hitvallás új fordításának elfogadása ugyanis nem pusztán arról szól, hogy megegyezés született az új szövegváltozatról, hanem arról is, hogy maga a Hitvallás új szövegének elfogadása vált hitvallássá. Ez nem olyan magától értetődő. Hitet tenni egy 450 éves hitvallás mellett ma: hitvallás.

Mégpedig egy nagyon erős és bátor hitvallás, amely – túlzás nélkül mondható – szembemegy, vagy minimum vitába száll egy a ma széles körben uralkodó hitvilággal. Én legalábbis ebben látom a Második Helvét Hitvallás új szövegének teljes egyhangúsággal történt elfogadását a magyar reformátusság legfelső döntéshozói szintjén. Úgy tűnik, bármennyire is részegyházakban él a magyar reformátusság, s bármennyire is lehetnek sok tekintetben eltérő vonások, mégis létezik valamiféle belülről fakadó, mély hitvallási egység. Mégpedig nem csak a hit tartalmi kérdéseiben, hanem abban a meggyőződésben is, hogy ezért a hitért újra és újra ki kell állni.

A Második Helvét Hitvallás új szövegének az elfogadása azért erős és bátor, mert egy 450 éves szöveg újbóli megerősítése bőven vethetne fel kérdéseket egy olyan világban, amelyet az a hit jellemez, hogy nincs igazság, csak vélemények vannak. Ez a „mindenkinek igaza van” világa, amelyben szinte uralkodó hiedelemmé vált mindenféle hit viszonylagossá tétele. De éppen ez okozza a ma széles körben tapasztalható identitásválságot is. Ha ugyanis mindenféle hit egyenlő, akkor a saját hit értelmét veszti, s az igazságra való igény is vállalhatatlanná válik.

A Második Helvét Hitvallás új fordításának elfogadása maga is hitvallás, mégpedig erős és bátor, mert teljes mértékben azonosul a saját hittel, s nem hagy teret egy ma mindenféle hitet relativizálni akaró szekuláris hitvilágnak.

Továbbá, a hitvallás új szövegének elfogadása azért hitvallásszerű, mert egy 450 éves szövegről van szó. Ez bizony, akárhogyan is, ma eléggé vegyes érzelmeket is kiválthat, főleg olyan ismert vélekedések részéről, melyek szerint a keresztyénség megújulásának a kulcsa az alkalmazkodás a korszellemhez. A hitvallás új szövegének elfogadása egyúttal hitvallás a folytonosság mellett. Egy olyan világban, amely szinte teljességgel át van itatva a különféle szekuláris messsianizmusok és utópiák soha nem igazolt hitével, minek következtében minden, ami régi, úgy tűnhet fel, mint valamiféle használhatatlan kacat, s minden, ami új, megigéz és bámulatba ejt. Ma bátorság kell valami régit elfogadni, s nem belesimulni a közelebbről soha meg nem határozott „haladás” hamis eszméibe. Ebben a kontextusban a hitvallás új szövegének elfogadása egy nagyon is konzervatív mozzanat, annak minden mai kockázatával együtt. A Hitvallás új szövegének egyöntetű elfogadása vállalja ezt a kockázatot.

Ugyanakkor a Második Helvét Hitvallás új szövegének hitvallásszerű elfogadása nem nélkülözi az önkritikus mozzanatot sem. Ez a hitvallás a Hitvallásról nem a reflektálatlan ortodoxia gesztusa, hanem nagyon is tudatos megerősítés, és kiállás a saját hit tartalma mellett.  De éppen ez a kiállás egyúttal szükségszerűen elhatárolódás is egy olyan korszellemtől, amely szerint a saját hit legfeljebb csak vélekedés lehet, de nem tarthat igényt az igazságra.

Nem véletlenül mondotta Buzogány Dezső professzor, a fordító, a  Közös Zsinaton tartott előadásában, hogy ebben a helyzetben a Hitvallás melletti kiállás felértékelődik.

Valóban így van. Ami engem illet, a Második Helvét Hitvallás melletti hitvallásszerű kiállást tartom a reformációi emlékév egyik legfontosabb mozzanatának.

Hozzászólások