De hogyan vélekedik a kérdésről a kálvinista Skót Egyház – a Magyarországi Református Egyház testvéregyháza –, amely egykor a skótok nemzeti egyháza volt, és most is az ország 54 százalékát kitevő keresztyének között a legnagyobb felekezet? Meglepő, de a Skót Egyház végig semleges maradt a kérdésben. Semleges, de nem néma. A Skót Egyház zsinata 2012-ben elhatározta, hogy nem foglal állást a függetlenség kérdésében, és ehhez tartotta is magát egészen a referendumig.

A Skót Egyház a megbékélésre koncentrál a népszavazás kapcsán - reformatus.hu

Együtt vagy külön külön? - hány, de hány kontextusban felvetődött már, és vetődik fel újra és újra ez a kérdés. Legyen szó házasságról, vállalkozásról, politikai pártokról, intézményekről, vállalatokról, gyülekezetrészekről, felekezetekről stb. Mindig azt érzi az ember, hogy nincs igazán jó megoldás, érdek- és lelki sérelmek egész sora következik, bármerre is dől el a kérdés, nagyon ritka a teljes egyetértés. Ugyanakkor meghatározó ügyekben nem megoldás a „nem beszélek róla”, a „nem vállalom fel a döntést” hozzáállás sem, mert annak sincs igazán jó vége.
Skócia az elmúlt héten döntött. 55-45% arányban arra voksoltak, nagyon magas részvétel mellett, hogy az ország az Egyesült Királyság része maradjon. Szerettem volna elröppenni Skóciába a referendum előtt, beleszimatolni a levegőbe. Különösen is kíváncsi lettem volna, hogy vajon a szeptember 18-i szavazás előtti vasárnapon miről prédikálnak a lelkészek a szószékeken? Mennyire skótok a skót kálvinisták, mit jelent számukra a népszavazás? Mennyire hatja át a politika az ottani hivatalos egyház életét, és mennyire az egyes gyülekezetekét? Vajon formálódtak-e ott is szekértáborok egyes lelkészek, presbiterek politikai szimpátiája alapján? Olvastam, hogy egy korábbi moderátor és kb. 40 lelkész aláírt egy nyilatkozatot arról, hogy ők az IGENt, azaz az elszakadást támogatják, míg a hivatalos egyház nem áll semelyik oldal mellé sem, bár helyet adott az egyházban a kérdés megvitatásának. Mivel nem lehettem ott, nem tudom megválaszolni ezeket a kérdéseket. A szavazás azóta már úgyis eldőlt.


A technika segítségével azonban ellátogathattam a történelmi St. Giles Katedrálisba, Edinburgh-ba, ahol a referendum utáni vasárnapra közös istentiszteletre hívták mind az önállóság ellenzőit, mind pedig támogatóit, megspékelve a különböző pártok reprezentánsaival. Kíváncsian néztem végig a közvetítést, hogy vajon mi is fog történni a templom falai között. A St. Giles Katedrális szimbolikus temploma a skótoknak, de azon belül a skót kálvinistáknak is, hiszen itt lelkészkedett a Kálvin Genfjéből hazatért John Knox, a skótok Kálvinja is.


Nos, néhány dolog mindjárt feltűnt. Sehol egy skót népviseletbe öltözött egyén, semmi tartan, jól fésült nadrágos úriemberek és kifinomult stílusú visszafogott hölgyek voltak jelen, néhány fiatallal egyetemben. Nem volt semmilyen skót zászló, nemzeti himnusz (per pillanat nincs is ilyen), és nem volt God Save the Queen sem. Mint kiderült, az igék a bibliaolvasó kalauzuk szerint történtek kiválasztásra: a 2 Mózes 16-ból valamint a Mt. 20-ból a szőlőmunkások története. A bibliai szakaszokat egyrészről az árnyék külügyminiszter, másrészről a pénz- munkaügyi és fenntartható fejlődésügyi miniszter olvasta fel. Az igehirdető a jelenlegi moderátor, John Chalmers volt. A liturgia nem volt idegen, bár nálunk a kórus mind elhelyezésében, mind a liturgiában sokkal kevesebb szerepet kap, már ha van egyáltalán. Feltűnt, hogy 99%-ban szinte mindenki énekelt, az első sorokban helyet foglaló politikus grémium is zengte a 100. zsoltárt.
Az igehirdető a prédikátor könyvére utalva azzal nyitott, hogy most a megbékélés ideje van, hogy a két oldalon feszülő energiákat egyesíteni kell Skócia jövőjének érdekében. Érzékelte, hogy a népszavazás sokaknak nemzeti és egyéni szinten is identitáskérdés. Fontosnak tartotta leszőgezni, hogy nem az határozza meg a skótokat, hogy hogyan szavaztak azon a bizonyos napon, hanem az, hogy hogyan tudnak együtt dolgozni annak megvalósításán, amit a demokratikus választás meghatározott számukra.
Az egyház szerepét abban látja, hogy könnyebbé teheti a felszínre került érzésekkel való megbirkózást, valamint, hogy segítsen abban, hogy a más véleményen lévők kezet nyújtsanak egymásnak. Az egyház számára Krisztus példája adott, hogy a megbékélést munkálja. Kitért részletesen arra, hogy pusztai vándorlás története nem elsősorban a nehézségekről és a perlekedésről, hanem Isten nagylelkű adakozásáról, gondviseléséről szól. A szőlőmunkások története sem a méltánytalanságról vagy a jutalom mértékéről beszél, hanem Isten rendkívüli  kegyelméről és nagylelkűségéről. Imperativusszá tette, hogy az utolsókat tegyük elsővé az istentől tanult nagylelkűség gyakorlásával. Micsoda előremutató értelmezési keret ez a referendum eredményének értékeléséhez.
Utalt a jogarra vésett  4 alapértékre, melyet egyben keresztyén értéknek is tart. Ezek:igazságosság (justice), bölcsesség (wisdom), becsületesség/egyenesség (integrity) és együttérzés/könyörület (compassion). Megerősítette, hogy kész mindenkivel együttműködni - gondolom, ezt nem csak saját nevében, hanem akár az egyház nevében is mondta-, aki ezeknek az értékeknek az érvényesüléséért dolgozik függetlenül politikai véleménytől, hittől, meggyőződéstől.


Az istentiszteleten emellett a 4 érték mellett el is kötelezték magukat a jelenlévő politikusok fogadalom formájában, és szimbolikusan együtt gyújtottak meg egy gyertyát. Az imádkozók között tipikus skót arcokat láthattam volt férfi, nő, gyermek, fiatal és idős egyaránt. Az istentisztelet egy nagyon erőteljes énekkel, himnusszal zárták, mely jól illeszkedett az istentisztelet mondanivalójához.

1 Lord, in love and perfect wisdom
times and seasons you arrange,
working out your changeless purpose
in a world of ceaseless change;
you have formed our ancient nation,
guiding it through all the days,
to unfold in it your purpose
to your glory and your praise.

(Urunk, szeretettel és tökéletes bölcsességgel hozod el az alkalmakat és az évszakokat, változatlan terveiden munkálkodva egy olyan világban, mely szüntelen változik; te alkottad ősi nemzetünk, és vezetted végig napjain, hogy benne kibontakozzon terved a te dicsőségedre és dicséretedre)

2 To our shores remote, benighted,
barrier of the western waves,
tidings in your love you sent us,
tidings of the cross that saves.
Saints and heroes strove and suffered
here your gospel to proclaim;
we the heirs of their endeavour,
tell the honour of their name.

(A mi távoli, sötét partjainkhoz, mely a nyugati hullámok gátja, szereteted árjában küldted a megmentő kereszt üzenetét. Szentek és hősök küzdöttek és szenvedtek itt, hogy evangéliumod hirdessék; Mi, az ő helytállásuk örökösei, a te neved dicséretét szóljuk)


3 You maintain your ageless purpose
every change and chance above;
still your holy Church is bearing
witness to your changeless love.
Grant us vision, Lord, and courage
to fulfil your work begun;
in the Church and in the nation,
King of kings, your will be done.

(Te véghezviszed örök terved minden változáson és alkalmon túl, (e 2 sor fordítását szívesen venném szakavatottabbaktól!) mégis a te szent egyházad változatlan szeretetedről tesz bizonyságot. Adj nekünk látást, Urunk, és bátorságot, hogy megkezdett munkádat bevégezzük, az egyházban és a nemzetben, Királyok kitálya, a te akaratod legyen meg. )

Bár nem vagyok skót, első renden nem nekem címezték, mégis úgy érzem, hogy nagyon helyénvaló volt ez az istentisztelet. Az egyház akkor, abban és úgy szólalt meg, amiben igazi krisztusi üzenetet kapott, és látva néhány meghatott arcot, ez be is talált. Megjegyzem, nálam is.
Az lenne a legfontosabb, annak örülnék, ha itt is, ott is, és mindenhol arról beszélne az egyház, arról beszélnének reprezentánsai, amire igazán mandátumunk van Istentől, mert ettől maradhatnánk hitelesek, ezzel érünk célt. 

Hozzászólások