Ma vagy túlzásba esnek, vagy egyszerűen nem tudják, mi az a nemzeti öntudat. Mi egészséges nemzeti öntudattal muzsikálunk. Hiszünk abban, hogy vannak értékeink, amelyekre büszkék lehetünk a magyar konyhától, zenétől kezdve a hadvezéreinken, hőseinken át az íróinkig, tudósainkig. A kirekesztő, bűnbakkereső magyarkodásnak nincs értelme, az ilyen nemzeti öntudatot károsnak tartom.

Létezik Magyarországon egészséges nemzeti öntudat – origo.hu

Az egészséges kifejezéshez a következő asszociációk kattannak azonnal: FILM – Egészséges erotika; SPORT – egészséges életmód; ZENE – Egészséges fejbőr; KONYHA - egészséges étrend… A nemzeti öntudat nekem nem az egészséges, hanem inkább a természetes jelzőhöz kapcsolódik. Egy nyugdíjas lelkésztől pedig az óvatos nemzeti öntudat kifejezést hallottam, amikor visszaemlékezett arra a korszakra, amikor ő szolgált. Az egészséges nemzeti öntudat kifejezés a Csík Jánossal készített riportban szerepel. Ízlelgetem, és bevallom, megkedveltem. Ízlik és másoknak is ajánlom. Nézzük csak, miért is?

Milyen az egészséges nemzeti öntudat? Induljunk ki az „egész-séges” kifejezésből úgy, hogy mindvégig a nemzeti jelző is ott lebeg a szemünk előtt!

Ami egészséges, az üde és friss, nem érezhető benne fásultság. Általa nem a kényszerek és kényszerűségek monotóniája van jelen. Nem megszokásból tűz kokárdát, hanem megerősítés végett. Ami egészséges, az normális, sőt átlagos abban az értelemben, hogy nem csattan túl és nem is teljesít alul. Ami egészséges, az látszik és észrevehető, valamint lendülete van. Nem vánszorog alig észrevehető csigatempóban. Önmagára talált és megmutatkozik, bár nem hivalkodik. Alapvetően van jelen, mintegy kohéziós erőként közösséget hoz létre. Megtart és konzervál, de nem gátol. Olyan, mint egyfajta időtálló anyag, amely sokféle módon hasznosítható. Az egészséges nemzeti öntudat kerüli mások eltiprását és nem úgy határozza meg önmagát, hogy mi nem vagyok, hanem el tudja mondani, hogy ki vagyok és mit jelent az, hogy a magyar nemzethez tarozom.

Van egy kis mondókánk, amit évről évre tanítunk a felnövekvőknek. Református magyar vagyok / amíg élek, az maradok. / Megígérem, megfogadom, / hogy hitemet holtig vallom. Ámen. Mi ez, ha nem a nemzeti öntudat megjelenése? SŐT több ez: a nemzeti és felekezeti öntudat egymást erősítő megjelenése. Meghatároz, irányt szab és terelget. Egy jelzős szerkezet áll a legelején: református magyar. Figyelem! Ez nem a vajas kenyér tipikus esete, ahol a kenyér az alap, abból van több, és a vaj a milyenséget meghatározó kisebb hányad. Nem – nem. Amikor ez a jelzős szerkezet elhangzik, akkor ez a hitnek megvallására irányul. A hit holtig való megtartása a cél. Ám e kettő: hit és nemzet elválaszthatatlan. Főként nekünk, magyar reformtusoknak. Még külön jelünk is van az ég húsába döfő tornyok tetején: a csillag. A világon minden református templom tetején kereszt van, kivéve, ha az a magyar reformátusoké.

Hit és nemzeti hovatartozás elválaszthatatlan a' tekintetben, hogy nem emelhető egyik sem a másik fölé. Ma, reformáció emléknapján csak egyetlen évszámot említek: 1590 – az első magyar nyelvű teljes Szentírás kinyomtatása. Ez az évszám kifejezi, hogy a megújulás és helyreállítás olyan nyelven kezdődik, amit értünk, amit megértünk. Modernizáció ide vagy oda, adóztatás ide vagy oda, korrupció ide vagy oda, kitiltás ide vagy oda; magyarság nem ide vagy oda, magyar reformátusság nem ide vagy oda!

Egészséges nemzeti egyházam van. Engedi, hogy nemzeti legyek, nem akar egybe gyúrni másokkal, de nem is akadályozza, hogy megismerjek másokat. Nemzeti, és mégis nemzetközi. Múltja és jelene is összeforr népével, de mindvégig szem előtt tartja, hogy a küzdelem nem e földi csupán. Ma vagy túlzásba esnek, vagy egyszerűen nem tudják, mi az a református nemzeti öntudat. Mi egészséges nemzeti öntudattal muzsikálunk gyakoroljuk a hitünket. Hiszünk abban, hogy vannak értékeink, amelyekre büszkék lehetünk a magyar konyhától, zenétől kezdve a hadvezéreinken, hőseinken át az íróinkig, tudósainkig, sőt a XVI. századtól kezdődő magyar nyelvű istentiszteletig. A kirekesztő, bűnbakkereső magyarkodásnak és reformátuskodásnak nincs értelme, az ilyen nemzeti öntudatot és egyháztudatot károsnak tartom.

Hozzászólások